• Gợi ý từ khóa:
  • ...

Điều khoản sử dụng

 

Chương 1: Quy định chung

Điều 1 (Mục đích)

Các điều khoản và điều kiện này được cung cấp bởi Mecongzon Co., Ltd. Mục đích là quy định quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng trong việc sử dụng các dịch vụ liên quan đến website Mecongzon (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”) do chính công ty chúng tôi vận hành.

※ Đối với các giao dịch điện tử sử dụng giao tiếp PC, v.v., các điều khoản và điều kiện này sẽ áp dụng những sửa đổi phù hợp với bản chất của giao dịch.

Điều 2 (Định nghĩa)

1) Trang chủ Mecongzon (sau đây gọi là “Mecongzon”) nhằm giới thiệu công ty và cung cấp các sản phẩm liên quan được giới thiệu trong trang chủ đến người dùng, đề cập đến một không gian ảo được thiết lập để giới thiệu sản phẩm và cũng được sử dụng với nghĩa là một nhà điều hành kinh doanh điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến.

2) “Người dùng” là thành viên truy cập vào “Mecongzon” và nhận các dịch vụ do “Mecongzon” cung cấp theo các Điều khoản và Điều kiện này.

3) “Thành viên” là một người đã đăng ký trong web bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho “Mecongzon”, người này liên tục được cung cấp thông tin trên “Trang chủ” và có thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ do “Trang chủ” cung cấp.

4) “Người không phải là thành viên” là một người sử dụng các dịch vụ do “Trang chủ” cung cấp mà không đăng ký làm thành viên.

5) “ID” đề cập đến sự kết hợp của các chữ cái và số được xác định bởi thành viên và được công ty chấp thuận để nhận dạng và sử dụng dịch vụ của thành viên.

6) “Mật khẩu” đề cập đến sự kết hợp các chữ cái và số do thành viên xác định để xác minh rằng thành viên đó là thành viên của trang web và ID là do thành viên cung cấp, để bảo vệ bí mật của chính thành viên đó.

Điều 3 (Đặc tả và sửa đổi các điều khoản và điều kiện)

1) Công ty đăng nội dung của các điều khoản và điều kiện này, tên công ty, địa điểm, thông tin liên hệ (điện thoại, fax, e-mail, v.v.) trên màn hình dịch vụ ban đầu (phía trước) của “trang chủ” để người dùng có thể biết .

2) Công ty có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này trong phạm vi không vi phạm pháp luật tại Việt Nam liên quan đến trang chủ của các điều khoản và điều kiện.

3) Nếu công ty sửa đổi các điều khoản và điều kiện, ngày áp dụng và lý do sửa đổi sẽ được chỉ định và thông báo trên màn hình dịch vụ ban đầu cùng với các điều khoản và điều kiện hiện tại , hoặc trên màn hình do công ty chỉ định trên trang web từ 7 ngày trước ngày có hiệu lực đến ngày trước ngày có hiệu lực.

4) Nếu công ty sửa đổi các điều khoản và điều kiện, các điều khoản và điều kiện sửa đổi chỉ được áp dụng cho các hợp đồng được ký kết sau ngày có hiệu lực và các điều khoản và điều kiện trước khi sửa đổi được áp dụng cho các hợp đồng đã được ký kết trước ngày đó. Tuy nhiên, nếu người dùng đã ký hợp đồng gửi ý định nhận đơn đăng ký các điều khoản và điều kiện sửa đổi cho “Mecongzon” trong thời hạn thông báo về các điều khoản và điều kiện sửa đổi theo khoản 3 và được sự đồng ý của “Mecongzon”, các điều khoản và điều kiện sửa đổi Điều khoản áp dụng.

5) Các vấn đề không được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này và việc giải thích các Điều khoản và Điều kiện này sẽ tuân theo các luật và quy định liên quan hoặc các thông lệ thương mại do chính phủ Việt Nam thiết lập.

Điều 4 (Các quy tắc khác ngoài các điều khoản và điều kiện)

1) Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cùng với thông tin về dịch vụ cụ thể được cung cấp bởi “Mecong zon” (sau đây gọi là “Hướng dẫn sử dụng”).

2) Trong trường hợp các vấn đề được chỉ định trong Hướng dẫn sử dụng khác với các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc nếu có vấn đề không được nêu trong Hướng dẫn sử dụng, thì các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên.

3) Các vấn đề không được quy định trong Điều khoản và Điều kiện và Hướng dẫn Sử dụng này có thể được áp dụng theo luật và quy định có liên quan tại Việt Nam.

Điều 5 (Cung cấp và thay đổi dịch vụ)

1) Dịch vụ có thể được sử dụng 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, trừ khi có trở ngại kinh doanh hoặc kỹ thuật trong “Mecongzon” hoặc các lý do đặc biệt khác. Tuy nhiên, nếu “Mecongzon” là cần thiết, chẳng hạn như kiểm tra cơ sở vật chất, hoặc nếu có trở ngại cho việc sử dụng dịch vụ do nguyên nhân bất khả kháng như thiết bị hỏng hóc hoặc tắc nghẽn trong quá trình sử dụng dịch vụ, thì có thể thực hiện ngoại lệ đối với toàn bộ hoặc một phần dịch vụ sử dụng.

2) Giờ sử dụng dịch vụ của một số dịch vụ do “Mecongzon” cung cấp có thể được đặt riêng và trong trường hợp này, thời gian sử dụng sẽ được thông báo hoặc thông báo trước cho thành viên trên màn hình dịch vụ ban đầu hoặc trên màn hình “Mecongzon”.

Điều 6 (Tạm ngừng dịch vụ)

1) “Mecongzon” có thể tạm ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp bảo trì, kiểm tra, thay thế hoặc hỏng các phương tiện thông tin và liên lạc như máy tính, hoặc gián đoạn liên lạc.

2) Trong trường hợp dịch vụ bị gián đoạn theo Đoạn 1, “Mecongzon” sẽ thông báo cho người dùng theo cách thức được nêu trong Điều 9.

3) “Mecongzon” không bồi thường thiệt hại cho người dùng hoặc bên thứ ba do việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ vì những lý do được mô tả trong Điều 1. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp nếu có sự cố ý hoặc sơ suất thô bạo ở “Mecongzon”.

Chương 2 :  Thiết lập và Quản lý Hợp đồng Sử dụng

Điều 7 (Đăng ký thành viên)

1) Sau khi người dùng bày tỏ ý định đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, họ đăng ký làm thành viên bằng cách điền thông tin thành viên theo mẫu đăng ký do “Mecongzon” thiết lập.

2) “Mecongzon” được quản lý với tư cách là thành viên của những người dùng đã đăng ký làm thành viên như được mô tả trong Đoạn 1, trừ khi họ thuộc bất kỳ mục nào sau đây.

-Nếu người đăng ký tư cách thành viên trước đó đã mất tư cách thành viên theo Điều 8 khoản 3 của Điều khoản và Điều kiện này (tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua kể từ khi mất tư cách thành viên theo Điều 8 khoản 3 và Ngoại lệ “Mecongzon” chấp thuận cho đăng ký lại làm thành viên).

-Trường hợp có thông tin sai lệch, thiếu sót hoặc nhầm lẫn trong quá trình đăng ký.

-Nếu được đánh giá rằng việc đăng ký làm thành viên cản trở đáng kể công nghệ của “Mecongzon”.

-Trong trường hợp không đáp ứng các điều kiện quy định để đăng ký sử dụng do “trang web Mecongzon” đưa ra.

-Nếu bạn dưới 14 tuổi.

3) Hợp đồng thành viên được ký kết khi thành viên được phê duyệt ở trang “Mecongzon”.

4) Nếu có sự thay đổi thông tin đăng ký theo Điều 16 khoản 1, thành viên phải thông báo ngay về việc thay đổi thông tin cá nhân trong “Mecongzon”, e-mail hoặc các phương tiện khác tới “Mecongzon”. Người dùng chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào gây ra do không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

5) Trong trường hợp không phải là thành viên, bạn không thể nhận được các dịch vụ cụ thể áp dụng cho các thành viên và các dịch vụ cụ thể này có thể thay đổi theo chính sách của “Mecongzon”.

Điều 8 (Rút và hủy tư cách thành viên, v.v.)

1) Việc rút khỏi tư cách thành viên có thể được xử lý trong thời gian thực thông qua Trang của chúng tôi và menu sau khi trải qua quá trình xác minh tư cách thành viên trên trang web. Ngoài ra, khi yêu cầu rút khỏi “Mecongzon”,  sẽ được xử lý ngay lập tức.

2) Nếu thành viên thuộc bất kỳ lý do nào sau đây, “Mecongzon” có thể chấm dứt hợp đồng sử dụng hoặc giới hạn hoặc đình chỉ tư cách thành viên mà không cần thông báo trước.

-Nếu thông tin sai được đăng ký tại thời điểm đăng ký thành viên.

-Trường hợp lấy cắp ID và mật khẩu của người khác hoặc làm tổn hại đến uy tín của người khác.

-Nếu nó có hại cho dịch vụ “Mecongzon” hoặc cản trở việc sử dụng dịch vụ một cách hợp lý.

-Khi sử dụng “Mecongzon” bị cấm bởi luật pháp và các điều khoản và điều kiện này, hoặc làm trái đạo đức xã hội.

3) Sau khi “Mecongzon” hạn chế hoặc đình chỉ tư cách thành viên, nếu hành động tương tự lặp lại hai lần trở lên hoặc nếu lý do không được sửa chữa trong vòng 30 ngày, “Mecongzon” có thể cắt tư cách thành viên.

4) Nếu mất tư cách thành viên trên “Mecongzon” , đăng ký thành viên sẽ bị hủy bỏ. Trong trường hợp này, thành viên sẽ được thông báo về điều này và có cơ hội giải thích trước khi hủy đăng ký thành viên.

Điều 9 (Thông báo cho các Thành viên)

1) Khi “Mecongzon” thông báo cho thành viên, việc này có thể được thực hiện tại địa chỉ e-mail mà thành viên gửi cho “Mecongzon”.

2) Trong trường hợp thông báo cho một số lượng lớn các thành viên không xác định, “Mecongzon” có thể thay thế thông báo cá nhân bằng cách đăng trên thông báo “Mecongzon” trong hơn một tuần.

Chương 3:  Liên quan đến Mua hàng

Điều 10 (Đơn mua hàng)

Người dùng (bao gồm cả thành viên và không phải thành viên) có thể đăng ký mua hàng tại “Mecongzon” theo phương thức sau.

  1. Lựa chọn sản phẩm
  2. Cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại và e-mail
  3. Lựa chọn phương thức thanh toán
  4. Nhận xác nhận mua hàng

Điều 11 (Giao kết hợp đồng)

1) Như trong Điều 10, “Mecongzon” chấp nhận yêu cầu mua hàng của người dùng trừ khi nó thuộc bất kỳ mục nào sau đây.

-Trường hợp có thông tin sai lệch, thiếu sót, nhầm lẫn trong hồ sơ.

-Khi trẻ vị thành niên mua sản phẩm mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

-Khi được đánh giá rằng việc chấp nhận các ứng dụng mua hàng khác là trở ngại đáng kể về mặt kỹ thuật.

2) Hợp đồng được coi là đã được ký kết khi sự đồng ý của “Mecongzon” đối với ứng dụng mua của người dùng đến được với người dùng dưới hình thức thông báo xác nhận tại Điều 13 khoản 1.

Chương 4:  Liên quan đến Thanh toán

Điều 12 (Phương thức thanh toán)

Phương thức thanh toán cho các sản phẩm được mua tại “Mecongzon” có thể được kết hợp với một hoặc nhiều mặt hàng sau đây.

– Phương thức thanh toán của người tiêu dùng sau khi nhận được sản phẩm.

– Phương thức gửi tiền như ngân hàng và ngân hàng trực tuyến tại nhà theo hợp đồng.

– Các phương thức thanh toán khác được “Mecongzon” công nhận, v.v.

Điều 13 (Thông báo xác nhận đã nhận, thay đổi và hủy đơn mua hàng)

1) “Mecongzon” thông báo cho người dùng xác nhận đã nhận khi có đơn đăng ký mua hàng từ người dùng.

2) Người dùng đã nhận được thông báo xác nhận có thể yêu cầu thay đổi hoặc hủy bỏ đơn mua hàng ngay sau khi nhận được thông báo xác nhận nếu có sự khác biệt trong biểu hiện ý định.

3) Khi có yêu cầu thay đổi hoặc hủy đơn mua hàng của người dùng trước khi giao hàng, “Mecongzon” sẽ xử lý theo yêu cầu mà không chậm trễ.

Chương 5:  Giao hàng, Hoàn tiền, Hủy bỏ, Đổi hàng

Điều 14 (Giao hàng trong nước)

“Mecongzon” chỉ định phương thức giao hàng, người chịu trách nhiệm thanh toán chi phí giao hàng cho mỗi phương thức và thời hạn giao hàng cho mỗi phương thức đối với hàng hóa mà người dùng đã mua.

Điều 15 (Hoàn lại tiền, trả lại và trao đổi)

1) “Mecongzon” sẽ thông báo cho người dùng lý do chậm trễ khi sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng yêu cầu mua không thể cung cấp sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ vì những lý do như hết hàng và việc thanh toán sản phẩm hoặc dịch vụ đặt trước. Trong trường hợp đã nhận được thanh toán, thủ tục hủy hợp đồng và hoàn tiền sẽ được thực hiện trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thanh toán, nếu không, trong vòng 3 ngày kể từ ngày phát sinh nguyên nhân .

2) Trong các trường hợp sau, “Mecongzon” sẽ ngay lập tức hoàn tiền, trả hàng và đổi hàng theo yêu cầu của người dùng trong ngày làm việc tiếp theo sau khi hàng về, kể cả khi hàng đã được giao. Tuy nhiên, thời hạn yêu cầu là trong vòng 20 ngày kể từ ngày giao hàng.

– Khi hàng hóa được giao khác với chi tiết đơn đặt hàng hoặc thông tin được cung cấp bởi “trung tâm thương mại”.

– Khi hàng hóa được giao bị hư hỏng, nhiễm bẩn (trừ trường hợp hư hỏng do bất cẩn của người sử dụng).

– Trường hợp sản phẩm được vận chuyển đến tay người sử dụng mà không nêu rõ các vấn đề cần hiển thị trong quảng cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương 6: Bảo vệ thông tin cá nhân

Điều 16 (Bảo vệ thông tin cá nhân)

1) “Mecongzon” thu thập các thông tin cần thiết tối thiểu để bảo đảm cho việc mua hàng và sử dụng các tiện ích của các thành viên. Các nội dung sau đây được xem là bắt buộc và các nội dung khác là tùy chọn.

Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại bàn/số điện thoại di động, ID sử dụng, mật khẩu, câu hỏi và đáp án xác nhận mật khẩu, địa chỉ thư điện tử, email và xác nhận đồng ý đăng ký.

2) “Mecongzon” phải nhận được sự đồng ý của người đăng ký khi tiến hành yêu cầu cũng cấp các thông tin cá nhân riêng biệt.

3) “Mecongzon” thu thập thông tin cá nhân riêng biệt nhằm đảm bảo các khách hàng sẽ nhận được những dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt tốt nhất.

4) Mecongzon sẽ chịu trách nhiệm tất cả các trường hợp thông tin cá nhân được cung cấp cho hệ thống Mecongzon nhưng được cung cấp cho bên thứ ba hoặc sử dụng ngoài mục đích mà không có sự đồng ý của người đăng ký, ngoại trừ các trường hợp sau:

– Thành viên vi phạm điều khoản đặc biệt hoặc cần xử lý theo pháp luật như có hành vi gian lận gây hại cho người khác hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý liên quan.

– Thông tin của thành viên là tối thiểu (tên, địa chỉ, số điện thoại) cần thiết cho việc giao hàng hóa cho công ty vận chuyển.

– Trường hợp cung cấp thông tin cho một đơn vị đặc biệt theo hình thức không thể xác định được khi cần thiết cho việc xây dựng thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc điều tra thị trường (Khoản 1 điều 17 Luật xúc tiến sử dụng mạng thông tin).

– Trường hợp thông báo cho cơ quan có liên quan về thuế thu nhập cá nhân của thành viên (bao gồm thuế thu từ nguồn).

– Trường hợp cung cấp thông tin cho các công ty hợp tác với Mecongzon nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện cho việc sử dụng.

 5) “Mecongzon” sẽ cung cấp các sản phẩm hữu hình (hoa, đá quý) và các sản phẩm vô hình (bảo hiểm, thẻ ưu đãi) sử dụng trên điện thoại (bưu phẩm), mobile, content, phương tiện cộng đồng, thương mại điện tử, các dịch vụ phù hợp với các thông tin mà khách hàng đã đồng ý cung cấp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng sản phẩm. “Thành viên” có thể từ chối tiết lộ toàn bộ TM do công ty trực tiếp thực hiện bằng cách đăng ký vào danh sách Do-Not-Call-List .

6) Trong trường hợp cần cung cấp thông tin cá nhân của thành viên cho các bên liên quan, Mecongzon phải cung cấp tối thiểu thông tin cần thiết, cần xác định thông tin được cung cấp có đúng với mục đích yêu cầu cung cấp không và phải có sự đồng ý của thành viên.

7) Người sử dụng có thể yêu cầu xem xét hoặc chỉnh sửa lỗi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào tại Mecongzon và Mecongzon có nghĩa vụ phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết và không được trì hoãn. Trong trường hợp thành viên yêu cầu chỉnh sửa lỗi, Mecongzon sẽ không sử dụng thông tin cá nhân được yêu cầu sửa lỗi cho đến khi hoàn thành quy trình.

8) Để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên, Mecongzon giới hạn người quản lý và chịu toàn bộ trách nhiệm về thiệt hại của thành viên trong trường hợp thông tin cá nhân bị mất, đánh cắp, rò rỉ, biến dạng,…

9) Trường hợp bên thứ 3 nhận được thông tin cá nhân từ Mecongzon cho mục đích thu thập thông tin cá nhân hoặc mục đích khác thì các thông tin cá nhân ngay lập tức sẽ bị hủy bỏ, ngoại trừ các trường hợp sau:

– Trường hợp cần bảo đảm thông tin theo quy định của luật pháp cũng như luật thương mại.

– Trường hợp thông báo trước cho thành viên trong thời hạn quy định tại khoản 1.

– Trường hợp nhận được sự đồng ý của thành viên.

Điều 17 (Nhiệm vụ của Mecongzon)

1) Mecongzon không thực hiện các hành vi trái với đạo đức xã hội hoặc các hành vi bị pháp luật cấm, đảm bảo cung cấp các dịnh vụ ổn định, liên tục và phù hợp các quy định của pháp luật.

2) Mecongzon đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân thành viên (bao gồm cả thông tin tín dụng) để thành viên có thể sử dụng dịch vụ một cách an toàn.

3) Mecongzon cung cấp thông tin đa dạng cần thiết khi sử dụng dịch vụ như thư điện tử, các tiện ích liên lạc trong hệ thống theo yêu cầu của thành viên. Tuy nhiên, Mecongzon không cung cấp thư điện tử mang tính quảng cáo cho mục đích lợi nhuận mà thành viên không mong muốn.

5) Trong trường hợp thành viên có các báo cáo vi phạm và được chấp thuận, hệ thống sẽ xử lý các vi phạm này ngay lập tức. Trường hợp không thể thực hiện quy trình kịp thời, hệ thống sẽ thông báo với thành viên lý do và thời hạn xử lý.

Điều 18 (Điều khoản về ID và mật khẩu của thành viên)

1) Trừ trường hợp quy định ở điều 16, các thành viên phải chịu trách nhiệm về ID và mật khẩu cá nhân.

2) Thành viên không được chia sẻ ID và mật khẩu cá nhân cho bên thứ ba.
3) Trong trường hợp thành viên phát hiện ID và mật khẩu cá nhân đã bị đánh cắp hoặc có người thứ 3 đang sử dụng, phải thông báo ngay cho Mecongzon và thực hiện các hướng dẫn nếu có của Mecongzon.

Điều 19 (Điều khoản về thành viên)

1) Thành viên không được thực hiện các hành vi sau đây:

– Đăng ký nội dung sai lệch khi đăng ký hoặc thay đổi ID.

– Thay đổi thông tin được đăng trên Mecongzon.

– Gửi hoặc đăng tải thông tin khác với thông tin được kiểm tra bởi Mecongzon (như chương trình máy tính).

– Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền Mecongzon và các bên thứ ba.

– Tổn hại danh dự hoặc cản trở công việc của Mecongzon và các bên thứ ba.

– Công khai hoặc đăng tải thông tin trái với hình thức văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc thông tin khiêu dâm, bạo lực lên Mecongzon

– Sao chép, thay đổi, xuất bản và cung cấp thông tin thu được từ dịch vụ cho người khác với mục đích sử dụng riêng mà không có sự chấp thuận trước của Mecongzon.

– Cung cấp thông tin xuyên tạc và hành vi không phù hợp với Mecongzon.

– Hành vi vi phạm pháp luật khác.

2) Thành viên phải tuân thủ các điều khoản, hướng dẫn sử dụng dịch vụ, các nội dung quy định của pháp luật có liên quan và điều khoản này.

3) Thành viên phải tuân thủ các điều khoản hạn chế sử dụng được đăng trên quy định chung hoặc thông báo riêng theo từng loại dịch vụ.

4) Thành viên không được kinh doanh sử dụng dịch vụ mà không có sự chấp thuận trước của Mecongzon, Mecongzon không chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh bất hợp pháp khi vi phạm điều khoản này. Trong trường hợp Mecongzon bị thiệt hại do hoạt động kinh doanh trên thì thành viên có liên quan phải bồi thường.

5) Thành viên không được chuyển giao quyền sử dụng dịch vụ hoặc các tiện ích khác cho người khác mà không có sự đồng ý của Mecongzon.

6) Thành viên không được thực hiện những hành vi gây thiệt hại về mặt tinh thần cho người khác và gây bất tiện cho việc sử dụng dịch vụ bằng cách gửi thư rác cho nhóm người không xác định. Mecongzon có thể xóa tài khoản thành viên hoặc đình chỉ sử dụng dịch vụ đối với trường hợp gửi thư rác có chứa nội dung khiêu dâm và kiếm tiền trên mạng xã hội.

Chương 7: Điều khoản khác

Điều 20 (Quan hệ giữa website kết nối và website không kết nối)

1) Trường hợp website nguồn và website con được kết nối theo phương thức hyperlink (ví dụ: bao gồm chữ cái, hình ảnh và đoạn clip,…) thì được gọi là website kết nối điện tử và là website không kết nối.

2) Website kết nối không chịu trách nhiệm bảo lãnh cho các giao dịch được thực hiện với thành viên đối với hàng hóa và dịch vụ do trang web không kết nối cung cấp.

Điều 21 (Giới hạn sử dụng và quy định về quyền tác giả)

1) Quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm do Mecongzon thực hiện thuộc về Mecongzon.

2) Thành viên không được sử dụng thông tin thu thập từ Mecongzon cho mục đích thương mại hoặc cho bên thứ ba bằng cách sao chép, truyền tải, xuất bản, phân phối, phát sóng hoặc các phương pháp khác mà không được phép.

Điều 22 (Giải quyết tranh chấp)

1) Mecongzon thiết lập hệ thống thu thập ý kiến của thành viên để kịp thời giải quyết và bồi thường thiệt hại.

2) Mecongzon ưu tiên xử lý các khiếu nại và ý kiến của thành viên. Tuy nhiên trong trường hợp không thể xử lý kịp thời, hệ thống sẽ thông báo lý do và thời hạn xử lý cho thành viên.

3) Tranh chấp phát sinh giữa Mecongzon và thành viên được giải quyết theo pháp luật Việt Nam liên quan.

Điều 23 (Bồi thường thiệt hại)

1) Đối với thiệt hại phát sinh do trách nhiệm của Mecongzon, thành viên sẽ được bồi thường trong phạm vi thiệt hại. Trường hợp dịch vụ miễn phí được cung cấp bởi Mecongzon thì không phải bồi thường thiệt hại.

2) Yêu cầu bồi thường thiệt hại phải nêu rõ lý do yêu cầu, số tiền yêu cầu và căn cứ theo quy định của Mecongzon bằng cách gọi điện thoại hoặc văn bản và sẽ tự động bị hủy bỏ sau 3 tháng kể từ ngày phát sinh lý do đó.

Điều 24 (Miễn trách nhiệm)

Mecongzon không chịu trách nhiệm về thiệt hại của thành viên phát sinh trong các trường hợp dưới đây:

1) Không thể cung cấp dịch vụ vì lý do bất khả kháng như thiên tai,…

2) Thông báo trước cho thành viên về việc cải tiến, nâng cấp hệ thống nhằm cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn.

3) Thành viên rò rỉ ID, mật khẩu và mật khẩu thẻ cho bên thứ ba do so suất cá nhân.

4) Phát sinh lỗi xử lý dịch vụ do thành viên chưa thành thạo khi sử dụng máy tính hoặc sử dụng Mecongzon.

5) Thông tin, lợi ích mà thành viên có nhận được thông qua dịch vụ hoặc kỳ vọng sẽ nhận được từ dịch vụ.

Điều 25 (Cung cấp thông tin, thông báo)

1) Mecongzon có thể gửi thông tin, thông báo cần thiết cho việc sử dụng dịch vụ đến địa chỉ email hoặc địa chỉ thư điện tử cá nhân do thành viên cung cấp. Thành viên có thể từ chối nhận thông tin trong menu đăng ký thành viên và menu thay đổi thông tin cá nhân nếu không muốn.

2) Thông tin, thông báo tại khoản 1 được xem là đã gửi thành công đến thành viên sau 3 ngày kể từ ngày gửi thư, bất kể thành công hay không. Tuy nhiên, nếu ngày nhận được thư thực tế nhanh hơn thì dựa trên ngày nhận thực tế.

Điều 26 (Đăng và giao dịch quảng cáo)

1) Mecongzon có thể cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các thành viên có nhu cầu thương mại. Mecongzon có thể đăng quảng cáo trên màn hình dịch vụ và màn hình liên quan đến dịch vụ, trang chủ, thư điện tử liên quan đến dịch vụ. Thành viên muốn sử dụng dịch vụ được xem là đồng ý với quảng cáo khi sử dụng dịch vụ.

2) Mecongzon không chịu trách nhiệm về tất cả các thiệt hại phát sinh từ các hoạt động thương mại giữa thành viên và nhà quảng cáo được đăng trên trang web hoặc thông qua dịch vụ.

Điều 27 (Quyền và trách nhiệm đối với sản phẩm).

1) Tất cả các bài đăng trên trang web Mecongzon đều thuộc bản quyền của Mecongzon trừ khi có thỏa thuận khác.

2) Các bài đăng trên trang web Mecongzon được lưu trữ và cấm các hình thức sao chép, trích dẫn mà không có sự cho phép của Mecongzon.

Điều 28 (Bài viết của thành viên)

1) Mecongzon không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy và nội dung của thông tin bài viết mà các thành viên đã đăng, gửi thư điện tử hoặc dùng các các phương pháp khác thông qua dịch vụ của Mecongzon, các thành viên phải chịu toàn bộ trách nhiệm dân sự, hình sự phát sinh về các bài viết do cá nhân đăng tải.

2) Mecongzon có thể xóa các bài viết không phù hợp của thành viên và hạn chế, đình chỉ hoặc xóa tư cách hội viên trong các trường hợp dưới đây:

– Bài viết gây tổn hại danh dự, xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

– Bài viết có nội dung gây trở ngại cho hoạt động ổn định hoặc vi phạm quy định của dịch vụ.

– Bài viết có chứa nội dung liên quan đến hành vi phạm tội.

– Bài viết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác và Mecongzon.

– Bài viết có nội dung không phù hợp quy định chung.

– Bài viết nhằm mục đích lợi ích thương mại cá nhân.

– Trường hợp nội dung được xem là vi phạm luật pháp liên quan khác.

Điều 29 (Xét xử và luật tuân thủ)

1) Vụ kiện liên quan đến tranh chấp giao dịch điện tử giữa người sử dụng và Mecongzon sẽ xử lý tại tòa án có thẩm quyền theo luật tố tụng dân sự.

2) Áp dụng luật Hàn Quốc đối với vụ kiện giao dịch điện tử giữa Mecongzon và người sử dụng.

– Phụ lục. –

Điều 1 (Phí sử dụng)

Dịch vụ Mecongzon cung cấp là miễn phí. Tuy nhiên, đối với thông tin trả phí riêng được cung cấp khi sử dụng dịch vụ Mecongzon, phí sử dụng và phương pháp thanh toán sẽ được thông báo trong từng loại dịch vụ.

Điều 2 (Bản quyền đối với điều khoản)

Bản quyền đối với điều khoản này thuộc về Mecongzon và cấm sao chép, phân phối, chuyển giao hoặc theo các hình thức khác.

Điều 3 (Hiệu lực)

Điều khoản này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2021.

 

 

 
 
close-link
0779702241
chat-active-icon